ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนละแมวิทยา
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปีที่สร้าง 2547
อาคารเรียน
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปีที่สร้าง 2533
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2534
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2533
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2532
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2534
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักครู
บ้านพักครู 206
ปีที่สร้าง 2515
บ้านพักครู
บ้านพักครู 206
ปีที่สร้าง 2515
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2534
บ้านพักครู
บ้านพักครู 206
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
บ้านพักครู 206
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
บ้านพักครู 206
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
บ้านพักครู 206
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2532
บ้านพักครู
บ้านพักครู 206
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2560
บ้านพักครู
บ้านพักครู 206
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
บ้านพักครู 206
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
บ้านพักครู 206
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
บ้านพักครู 206
ปีที่สร้าง 2532
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2534
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2517
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2561
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2532
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2534
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2539
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2539
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2551
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2537
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2537