ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านสันกลาง
อาคารเรียน
ป.1ก ตึก
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2522