ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2541
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2549
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2549
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2553
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2553
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2547
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2552
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2555
ถังเก็บน้ำ
ตุ่ม-โอ่ง
ปีที่สร้าง 2550
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2559