ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเขียะ
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2539
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2540
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2523
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2529