ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบุญเรือง
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2506
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2520
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2562
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2539
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2542
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2556