ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2517
อาคารเรียน
ศก.01
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2536
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2562
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2535
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558