ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านใหม่
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารเรียน
พิเศษ 1 ชั้น
ปีที่สร้าง 2557
อาคารเรียน
พิเศษ 1 ชั้น
ปีที่สร้าง 2530
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2549
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2556
บ่อน้ำตื้น
บ่อน้ำตื้น(กรมอนามัย)
ปีที่สร้าง 2519
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2545
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2539
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2530
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2557
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2535
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2542
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2547
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2547
ถนน
ถนนลาดยาง
ปีที่สร้าง 2547
ถนน
ถนนลาดยาง
ปีที่สร้าง 2547
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2547