ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านสันทรายมูล
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2513
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2536
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2539