ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2542
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2548