ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ)
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2542
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2545
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2543
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2530
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2530
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2552