ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านขอนซุง
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
008
ปีที่สร้าง 2549
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2546
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2555
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555