ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านปล้องตลาด
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2509
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2512
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2520
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2534
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2512
บ้านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2530