ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี
อาคารเรียน
ป.1ก ตึก
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
008
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2556
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2524
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2528
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2539