ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2498
อาคารเรียน
จังหวัด 002
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2557
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
105ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2557
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2557
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2563
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2559
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2534
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2534
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2498