ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านสันนา
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2511
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2534
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2562
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2538
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2530
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2529
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2544
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2545