ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา
อาคารเรียน
ป.1ก ตึก
ปีที่สร้าง 2511
อาคารเรียน
105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้อง
ปีที่สร้าง 2562
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.204/26
ปีที่สร้าง 2535
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2556