ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองเสา
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2513
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2532
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2536
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2540
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2526
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2543