ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2518
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2544
บ่อเลี้ยงปลา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2529
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2528