ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเวียงหวาย
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2563
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2551