ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2559
อาคารเรียน
105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้อง
ปีที่สร้าง 2561
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2557