ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยลึก
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2511
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้อง
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2540
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2557