ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2542
อาคารเรียน
พิเศษ 2 ชั้น
ปีที่สร้าง 2552
อาคารเรียน
105ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2556
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2556
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2550
บ้านพักนักเรียน
กรมอาชีวะ
ปีที่สร้าง 2543
บ้านพักนักเรียน
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2543
บ้านพักนักเรียน
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2550
บ้านพักนักเรียน
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2551
บ้านพักนักเรียน
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2553