ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง
อาคารเรียน
พิเศษ 1 ชั้น
ปีที่สร้าง 2545
อาคารเรียน
พิเศษ 1 ชั้น
ปีที่สร้าง 2548
อาคารเรียน
พิเศษ 1 ชั้น
ปีที่สร้าง 2549
อาคารเรียน
พิเศษ 1 ชั้น
ปีที่สร้าง 2550
อาคารเรียน
พิเศษ 1 ชั้น
ปีที่สร้าง 2550
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2545
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2545
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2552