ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2553