ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2555
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2516
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2561
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558