ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย
อาคารเรียน
ส 505(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2512
อาคารเรียน
ป.1ก ตึก
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2548
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2562
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2547
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2547
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2562
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2529
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2559