ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2534
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
216 ล/57-ก
ปีที่สร้าง 2554
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2553
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2539
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2557
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2557
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2558
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2552
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2556
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2557
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2538
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2542
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2553
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553
บ้านพักนักเรียน
กรมอาชีวะ
ปีที่สร้าง 2553
บ้านพักนักเรียน
กรมอาชีวะ
ปีที่สร้าง 2553
บ้านพักนักเรียน
กรมอาชีวะ
ปีที่สร้าง 2553
บ้านพักนักเรียน
กรมอาชีวะ
ปีที่สร้าง 2553