ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
อาคารเรียน
008
ปีที่สร้าง 2513
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
สพฐ.1
ปีที่สร้าง 2555
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2521
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโดมอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโดมอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2562
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย
ปีที่สร้าง 2560
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2555
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2560
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2509
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2554
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2562
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2556
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2557
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2539
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2539