ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนสันป่าสักวิทยา
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 8 ห้อง ล่าง 4 บน 4
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 10 ห้อง ล่าง 5 บน 5
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2518
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2530
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2535
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2543
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2555
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42
ปีที่สร้าง 2562