ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2557
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2550
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2545
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2538