ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
212
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2545
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2556
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2556
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2515
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2516
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2518
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2545
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2545
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2517