ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
212
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2545
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2556
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2556
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2515
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2516
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2518
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2545
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2545
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2517