ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2532
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2533
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2542
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
216 ล/57-ข
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2517
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2562
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2562
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2552