ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
อาคารเรียน
อาคารเรียนชั่วคราวถอดประกอบได้
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
106ต
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2539
อาคารอเนกประสงค์
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2543
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
บ้านพักครู 206
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
บ้านพักครู 206
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
บ้านพักครู 206
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
บ้านพักครู 206
ปีที่สร้าง 2528
บ้่านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2520
บ้่านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2535
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2540
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2552
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2535
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2520
สนามกีฬา
สนามตะกร้อ
ปีที่สร้าง 2523
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2526
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2526
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2521
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2526
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2527
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2537
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2540
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2545
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2536