ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2530
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2537
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
ปีที่สร้าง 2539
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2539
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2537
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2526
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2529
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2539
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2539
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2547
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2547