ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ก.
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ข.
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2547
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2543
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2537
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2537
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2537
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2550
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2552