ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านท่าเล่
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2517
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2524
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2552
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2553
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2553
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2527
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558