ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
313
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2532
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2530
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2530