ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2542
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2556
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2546
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2558
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2553
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2516
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2553