ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนสามเงาวิทยาคม
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2555
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2555
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2554
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2515
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2515
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2558
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2539
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2514
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2515
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2516
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2516
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนลาดยาง
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักนักเรียน
กรมอาชีวะ
ปีที่สร้าง 2551
บ้านพักนักเรียน
กรมอาชีวะ
ปีที่สร้าง 2551