ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2535
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2554
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2537
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2541
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2530
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2512