ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดหนองรี
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.204/26
ปีที่สร้าง 2545
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2537
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2560
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2530
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2533
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2526
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2537
รั้ว
รั้วตาข่าย
ปีที่สร้าง 2554
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2540