ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านคลอง 24
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2541
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2554
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2553
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2538
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2520
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2525
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2557
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555