ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดหนองเสือ
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2511
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2545
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2559
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2524
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2559
ถนน
ถนนลาดยาง
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนลาดยาง
ปีที่สร้าง 2554