ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์)
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2513
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2555
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2548
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2554
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2546
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2515
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2515
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2525
บ่อเลี้ยงปลา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2540
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2553
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3
ปีที่สร้าง 2528