ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา
อาคารเรียน
008
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 5 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2515
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2540