ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
008
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2558
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2557
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2525