ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบางม่วง
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
พิเศษ 1 ชั้น
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
พิเศษ 1 ชั้น
ปีที่สร้าง 2556
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2562
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2515
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2558
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2559
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2531
ถนน
ถนนลูกรัง
ปีที่สร้าง 2527