ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านท่าตลาด
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2544
อาคารอเนกประสงค์
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2516
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2522