ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนาข่าท่า
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2544
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2556
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2561
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2517
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2559