ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านแพงสะพัง
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2559